Eιδήσεις-Άρθρα

Μείωση φόρων και νέα φορολογική κλίμακα

Γράφτηκε από τον/την roufiktos on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

Μείωση φόρων και νέα φορολογική κλίμακα - Καταργούνται φοροαπαλλαγές, έρχονται κοινωνικά επιδόματα - Αντικειμενικά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες - Ενας φόρος για τα ακίνητα - Φόρος 20% στις επιχειρήσεις

Στο βασικό σκελετό του Εθνικού Φορολογικού Συστήματος συμφώνησαν τα κόμματα που μετέχουν στο διάλογο για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Δεύτερο γύρο PSI βλέπει ο S&P's

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

Δεύτερο γύρο στο PSI βλέπει ο Standard & Poor's, με τον επικεφαλής των πιστοληπτικών αξιολογήσεων χωρών του οίκου, κ. Μόριτς Κρέμερ, να δηλώνσει, στο πλαίσιο συνεδρίου στο Λονδίνο, πως πιθανολογείται η Ελλάδα να χρειαστεί να προχωρήσει και πάλι σε αναδιάρθρωση του χρέους της, ενδεχομένως με τη συμμετοχή και των δημόσιων πιστωτών της, όπως οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Νέο καθεστώς λειτουργίας για τις εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

spyrakosΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ηµεροµηνία: Kυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Θέµα: Νέο καθεστώς λειτουργίας για τις εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών

(«εισπρακτικές εταιρίες»)

Ο Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή ∆ηµήτρης Σπυράκος, µε αφορµή τη

δηµοσίευση του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή

του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-215» (ΦΕΚ 14

Α'), ο οποίος στο άρθρο 36 εµπεριέχει διατάξεις που τροποποιούν και

συµπληρώνουν τον ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για

ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις», δήλωσε για την ενηµέρωση των καταναλωτών που

υφίστανται αντίστοιχες οχλήσεις, τα ακόλουθα:

«Οι νέες διατάξεις για την λειτουργία των εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών

(εισπρακτικές εταιρείες) θεσπίζουν συγκεκριµένους περιορισµούς και καθιερώνουν

µηχανισµούς ελέγχου που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και το

σεβασµό της προσωπικότητας των πολιτών από πρακτικές παρενόχλησης.

Ειδικότερα, οι σηµαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

1) Οι εταιρείες µπορούν να αρχίσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για την

ενηµέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσµη απαίτηση µετά την πάροδο δέκα

ηµερών από την ηµέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσµη.

2) Προσδιορίζεται ένα συγκεκριµένο ωράριο για την επικοινωνία µε τον οφειλέτη

(9.00 έως 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιµες µόνο ηµέρες.

3) Η επικοινωνία καταγράφεται και τηρείται για ένα έτος προκειµένου να

ελέγχεται η παραβίαση του νόµου σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόµενο της

καταγραφής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης

ενηµερώνεται για την καταγραφή και το σκοπό της.

4) Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλουν να χορηγούν

χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, µετά από καταγγελία του οφειλέτη, στην

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία

υποβολής της αίτησης, κατάσταση µε τα συναφή δεδοµένα κίνησης των

τηλεφωνικών συνδέσεων καθώς και τα αναγνωριστικά στοιχεία του κατόχου της

τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγµατοποιήθηκε η επικοινωνία µε τον

οφειλέτη προκειµένου να ελεγχθεί καταγγελία για παραβίαση του νόµου.

5) Οι εταιρείες ενηµέρωσης είναι υποχρεωµένες να τηρούν ηλεκτρικό αρχείο

τηλεφωνικών επικοινωνιών ενηµέρωσης στις οποίες προβαίνουν προς τον

οφειλέτη και να χορηγούν τα στοιχεία αυτά στον οφειλέτη ή στη Γενική

Γραµµατεία Καταναλωτή, όταν τους ζητηθεί. 6) Οι διατάξεις για την προστασία των οφειλετών εφαρµόζονται όχι µόνο στις

εταιρείες ενηµέρωσης αλλά και στους ίδιους τους δανειστές (π.χ. πιστωτικά

ιδρύµατα) όταν προβαίνουν σε επαναλαµβανόµενη ενηµέρωση.

7) Πέραν της εταιρείας ενηµέρωσης που έχει εγγραφεί στο σχετικό µητρώο της

Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή

νοµικό πρόσωπο να προβαίνει σε ενηµέρωση οφειλετών.

8) Εξασφαλίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, µεταξύ άλλων και από την

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε όλους όσοι

παραβιάζουν τις διατάξεις του νόµου, και όχι µόνο στις εταιρείες ενηµέρωσης.

Επισηµαίνεται ότι προς τις υποχρεώσεις 3, 4 και 5 οι εταιρείες ενηµέρωσης

οφειλετών θα πρέπει να έχουν συµµορφωθεί στην τήρησή τους µέσα σε δύο

µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου (δηλαδή µέχρι 2.4.2012).

Πλέον οι καταγγελίες των οφειλετών για συνεχείς την ίδια ηµέρα ή σε

συνεχόµενες ηµέρες τηλεφωνικές οχλήσεις ή για οχλήσεις µε παραπλανητικό ή

απειλητικό ή οποιοδήποτε άλλο αθέµιτο περιεχόµενο ή οχλήσεις που συνεχίζονται

και όταν λ.χ. ο οφειλέτης έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για ρύθµιση των

οφειλών του, θα µπορούν να ελέγχονται κατά εφικτό και αποτελεσµατικό τρόπο,

να επιβάλλονται στους παραβάτες οι προβλεπόµενες κυρώσεις και να

διασφαλίζεται η τήρηση της νοµοθεσίας. Ο πολίτης µπορεί πλέον να έχει

ουσιαστική προστασία από οποιονδήποτε κι αν προέρχεται η αθέµιτη και

παραπλανητική πρακτική, είτε δηλαδή πρόκειται για «εισπρακτική εταιρεία»,

πιστωτικό φορέα ή οποιονδήποτε τρίτο.

Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, στην οποία οι καταναλωτές µπορούν να

ζητούν ενηµέρωση και να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους (τηλ. γραµµή 1520),

διαθέτει πλέον, µε την συνεργασία του θιγόµενου πολίτη, τα αναγκαία µέσα

ελέγχου και επιβολής για την προστασία της προσωπικής σφαίρας των

καταναλωτών από αθέµιτες εισπρακτικές οχλήσεις».

Ν.Ε.Π.Α

Γράφτηκε από τον/την Super User on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

 

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) - Νομοθετικό πλαίσιο, διαδικασία σύστασης, φορολογικό καθεστώς

Οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής θεσπίστηκαν με το ν. 3182/2003.

Η  Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι εμπορική εταιρεία που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά. Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.

Το καταστατικό της ΝΕΠΑ καταρτίζεται εγγράφως από δύο τουλάχιστον ιδρυτές και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ναυτιλιακών  Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής. Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής.

Το καταστατικό πρέπει να περιέχει διατάξεις για:

α) την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας,

β) το εταιρικό κεφάλαιο και τις μετοχές,

γ) το διοικητικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση των μετόχων και τις αρμοδιότητές τους,

δ) τα δικαιώματα των μετόχων,

ε) τη διάλυση και εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται και εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη, μετόχους ή μη. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η επωνυμία της Ν. Ε. Π .Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις "Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής" ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών "Ν.Ε.Π.Α.), καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται δήμος ή κοινότητα της ελληνικής επικράτειας.

Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Η διάρκεια δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερη των τριάντα ετών.

Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ. Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. αναλαμβάνεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται στο σύνολό του, σε μετρητά, στο ταμείο της εταιρείας, κατά τη σύστασή της.

Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός

ευρώ.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ν.Ε.Π.Α. Το μητρώο αποτελείται από:

α)           το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής,

β)            το φάκελο κάθε εταιρείας,

γ)            τη μερίδα κάθε εταιρείας και

δ)            το ευρετήριο των εταιρειών.

Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά ή επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμούνται Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στο φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά καταχωρισμένη εταιρεία.

Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας.

Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο μητρώο υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας, που υποβάλλονται για καταχώριση.

Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων τα οποία από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται Σημειώνονται επίσης η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης, κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώχευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.

Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο οφείλει να το καταχωρίσει στο βιβλίο μητρώου, το αλφαβητικό ευρετήριο και να ανοίξει φάκελο και μερίδα της εταιρείας. Αν αυτός που τηρεί το μητρώο διαπιστώσει ότι το καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας  εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπεται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο του Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που πρέπει να καταχωρισθεί στο μητρώο.

Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλεται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα ευρώ (€250). Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται τέλος εβδομήντα ευρώ για κάθε καταχώριση.

Ανώνυμες εταιρείες μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό, προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και καταχωρίζεται στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται διαγράφεται ως ανώνυμη εταιρεία από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπούν σε Ν.Ε.Π.Α. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3190/1955. Με την απόφαση περί μετατροπής το καταστατικό της εταιρείας που μετατρέπεται προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μετατροπή, στην οποία περιέχεται το καταστατικό προσαρμοσμένο όπως παραπάνω, καταχωρίζεται στο μητρώο ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής και ανακοίνωση για την απόφαση αυτή δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων η εταιρεία που μετατρέπεται συνεχίζει ως Ν.Ε.Π.Α.

Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται

Φορολογικό καθεστώς Ν.Ε.Π.Α.

Στις Ν.Ε.Π.Α. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου:

α)            η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

β)            η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

γ)            οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,

δ)            οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει το φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,

ε)            η κεφαλαιοποίηση των κερδών και

στ)          η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

Ως προς το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι δε ανωτέρω αναφερόμενες απαλλαγές δεν εφαρμόζονται για τον φόρο εισοδήματος του τρίτου. Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα βιβλίο εσόδων εξόδων, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο. Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3182/2003

Τροποποίηση διατάξεων του ν.3869/2010-καταργούμενες διατάξεις με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

Συνοπτικά οι αλλαγές - προσθήκες στο ν.3869

Με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170) αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με σκοπό να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η εφαρμογή του από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα, με το παραπάνω άρθρο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Η ρύθμιση των οφειλών αναφέρεται σε όλο το παθητικό του οφειλέτη, αφορά δηλαδή τόσο τις ληξιπρόθεσμες όσο και τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

2. Δεν χρειάζεται με την επίδοση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση να επιδοθούν ξεχωριστά η κατάσταση των πιστωτών και το σχέδιο διευθέτησης, εφόσον αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση.

3. Το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μπορεί με την κατάθεση της αίτησης να εκδίδει προσωρινή διαταγή ή να διατάσσει προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τις υποθέσεις (και το κόστος) λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

4. Η αίτηση για υποκατάσταση της συναίνεσης του πιστωτή στο πλαίσιο της επιδίωξης δικαστικού συμβιβασμού εκδικάζεται στη δικάσιμο που έχει οριστεί για τη συζήτηση της αίτησης δικαστικής ρύθμισης των χρεών.

5. Η ρύθμιση της οφειλής για την προστασία της κύριας κατοικίας μέχρι είκοσι έτη μπορεί να γίνει και με σταθερό επιτόκιο (και όχι μόνο με κυμαινόμενο επιτόκιο) προκειμένου να μην δυσχεραίνεται ο υπολογισμός του ύψους των υποχρεώσεων του οφειλέτη προς τους πιστωτές του κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

6. Το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία προστατεύεται και όταν ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής.

7. Το πιστωτικό ίδρυμα, στην κατάσταση οφειλών που χορηγεί στον οφειλέτη, θα πρέπει να μνημονεύει και το επιτόκιο με το οποίο εξυπηρετείται η οφειλή ώστε να είναι πληρέστερη η κατάσταση των υποχρεώσεων του οφειλέτη μέχρι το χρόνο εκδίκασης της αίτησης.

8. Δεν θίγονται οι απαιτήσεις των πιστωτών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών.

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3996 ΦΕΚ Α 170