Φόροι πρόστιμα και προσαυξήσεις

Γράφτηκε από τον/την Super User on . Posted in Ποινολόγιο

Πίνακας ανά αντικείμενο 

ΦΟΡΟΙ

Αντικείμενο

Εκπρόθεσμης δήλωσης φόρος

Ανακριβής Δήλωση - φόρος

Μη υποβολή δήλωσης - φόρος

Σχετικές διατάξεις

 • Αποζημιώσεις απολυθέντων
 • Ελευθέρων επαγγελματιών
 • Εργολάβων Δημοσίων έργων
 • Κινητών αξιών
 • Φ.Μ.Υ

1,5% ανά μήνα και μέχρι το 100%

3% ανά μήνα και μέχρι 200%

3,5% ανά μήνα και μέχρι 200%

άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 (άρθρο 24 νόμου 3296/2004)

 

Σε περίπτωση συμβιβασμούπεριορίζεται στα 3/5 ή στο 60%

 

 • Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Φόρος εισοδήματος Φυσικών προσώπων
 • Φορολογία μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογία κληρονομιών Δωρεών Γονικών παροχών

1,0% ανά μήνα και μέχρι 100%

2% ανά μήνα και μέχρι 200%

2,5% ανά μήνα και μέχρι 200%

Σχετικά άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 (άρθρο 24 νόμου 3296/2004)

 

Σε περίπτωση συμβιβασμούπεριορίζεται στα 3/5 ή στο 60%

 

Σημ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3610/2007, ο φορολογούμενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.2523/1997. Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδοσης στον φορολογούμενο επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.

 

 

 

 

 

 

 

ΦΠΑ

Αντικείμενο

Εκπρόθεσμης δήλωσης φόρος

Ανακριβής Δήλωση - φόρος

Μη υποβολή δήλωσης - φόρος

Σχετικές διατάξεις

 • ΦΠΑ χρεωστική Περιοδική Δήλωση

1,5% ανά μήνα και μέχρι 100%

3% ανά μήνα και μέχρι 200%

3,5% ανά μήνα και μέχρι 200%

άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 (άρθρο 24 νόμου 3296/2004)

 

Σε περίπτωση συμβιβασμούΠεριορίζεται στα 3/5

 • ΦΠΑ χρεωστική Εκκαθαριστική Δήλωση

1,5% ανά μήνα και μέχρι 100%

3% ανά μήνα και μέχρι 200%

3,5% ανά μήνα και μέχρι 200%

 

 

Σε περίπτωση συμβιβασμούΠεριορίζεται στα 3/5

 

 

Εκπρόθεσμη

Μη υποβολή

 • ΦΠΑ Πιστωτική Περιοδική Δήλωση

Από 117- 1170 ευρώ

Από 117- 1170 ευρώ

[Περιορίζεται στο 1/3] σε περίπτωση συμβιβασμού

[Περιορίζεται στο 1/3] σε περίπτωση συμβιβασμού

 • ΦΠΑ πιστωτική - μηδενική Εκκαθαριστική Δήλωση

Από 117- 1170 ευρώ

Από 117- 1170 ευρώ

[Περιορίζεται στο 1/3] σε περίπτωση συμβιβασμού

[Περιορίζεται στο 1/3] σε περίπτωση συμβιβασμού

Σημ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3610/2007, ο φορολογούμενος, εφόσον επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, μπορεί να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται επί εκπροθέσμων δηλώσεων από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν.2523/1997. Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδοσης στον φορολογούμενο επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.

 

 

 

 

 

ΚΒΣ

 

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673,00 ΕΥΡΩ μετά το τέλος του έτους.

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673,00 μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673,00.

 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις [Κατηγορία Βιβλίων Α]

900,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

300,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις [Κατηγορία Βιβλίων Β]

1.800,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

600,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις [Κατηγορία Βιβλίων Γ]

2.700,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

900,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

 • μη υποβολή Ισοζυγίων ή εκπρόθεσμη υποβολή πέραν των 6 μηνών

2.700,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

 • μη καταχώρηση της απογραφής των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών

2.700,00 [Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

Σχετικά άρθρα 5,9 του νόμου 2523/1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΚ

Νομικά πρόσωπα

 

 

Μή δήλωσης

 

Εκπρόθεσμης δήλωσης

Ανακριβής Δήλωση - φόρος

Ελέγχου

Σε περίπτωση συμβιβασμού

 

 • Εκπρόθεσμη υποβολή Ενιαίου τέλους Ακινήτων Νομικών προσώπων πριν από την παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

1,0% ανά μήνα και μέχρι 100%

2% ανά μήνα και μέχρι 200%

2,5% και μέχρι 200%

περιορίζεται στα 3/5 ή στο 60%

Σχετικά άρθρα 1,2 του νόμου 2523/1997 καθώς και άρθρο 16 ν.3634/2008

 • Εκπρόθεσμη υποβολή Ενιαίου τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων µετά από παρέλευση τριών μηνών από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

 

5000,00

περιορίζεται στα 3/5 ή στο 60%

άρθρο 16 ν.3634/2008

 • Εκπρόθεσμη υποβολή Ενιαίου τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων σε περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος

Από 117- 1170 ευρώ [Περιορίζεται στο 1/3] σε περίπτωση συμβιβασμού

Φυσικά πρόσωπα

Εκπρόθεσμη πληρωμή τέλους (δόσης )

 • Για διαφορά τέλους μέχρι και 500 ευρώ, ποσοστό 50% επί του οφειλόμενου τέλους
 • Για διαφορά τέλους άνω των 500 ευρώ, ποσοστό 100% επί του οφειλόμενου τέλους.

[Σε περίπτωση συμβιβασμού μειώνεται στο 1/3]

 

 

 

 

 

ΙΚΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Εκπρόθεσμη πληρωμή

 

 • ΙΚΑ εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών

3,0% τον πρώτο μήνα 1,0% ανά μήναγια τους επόμενους και μέχρι 120%

άρθρο 9 παρ. 6 του Ν. 3232/2004

ΑΠΔ

 

 

 

 • Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ

10% πάνω στις συνολικές εισφορές της ΑΠΔ

 

 • Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ

30% πάνω στις συνολικές εισφορές της ΑΠΔ

 

 • Για την ανακριβή υποβολή ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσηςείναι

30%

 

 • Για την περίπτωση πουκαταλογίζονται εισφορές πέραν των αναγραφόμενων στις ΑΠΔ, με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38του Κ.Α.-ΙΚΑ

30%

 

 • Για την παράλειψη δήλωσης στην ΑΠΔ εργαζόμενου ή εργαζομένων

30%

 

ΕΒΚΝΠ

 • Μή καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

500,00 ευρώ

άρθρο 2 του Ν. 2556/1997 και 10 του Ν. 3232/2004

ΣΥΡΡΟΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΡητά προβλέπεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μιας περιπτώσεων επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν ΑΠΔ ίδιας χρονικής περιόδου, επιβάλλεται το ένα μόνο ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά, επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

Παράδειγμα

Για κάποιον εργοδότη για τον οποίο διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις για την ίδια χρονική περίοδο (π.χ. παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών και μη υποβολή ΑΠΔ) επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45%.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

 • Αλλαγή της επωνυμίας

300,00

Aρθρα 6 του Ν 2972/2001, 10 παρ. 1 του Ν 3050/2002 και 9 του Ν.3232/2004

 • Αλλαγή της νομικής μορφής

150,00

 • Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων

300,00

 • Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους

150,00

 • Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη

150,00

 • Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της

150,00

 • Επαναλειτουργία της επιχείρησης που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη

150,00

 • Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη

150,00