Eιδήσεις-Άρθρα

Διευκρινίσεις για το νομικό καθεστώς της Τράπεζας της Ελλάδος

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, 13:09

Δώδεκα σημεία αποσαφηνίζει η Τράπεζα

Αναφορικά με ισχυρισμούς που έχουν δει, κατά καιρούς, το φως της δημοσιότητας σχετικά με το νομικό καθεστώς της Τράπεζας της Ελλάδος ως εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας και ότι αυτό, λόγω δήθεν ανεπαρκούς κρατικού ελέγχου, δημιουργεί κίνδυνο να περιέλθει ο έλεγχος της ΤτΕ σε ιδιωτικά και μάλιστα ξένα συμφέροντα, η Τράπεζα διευκρίνισε σήμερα τα εξής:

«1. Η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών συνιστά παλαιά θεσμική κατοχύρωση που διασφαλίζει την ομαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των ειδικών λειτουργιών τους, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της νομισματικής σταθερότητας.

2. Για την ΤτΕ, από την ίδρυσή της το 1927, προκρίθηκε, ως μέσο διασφάλισης της ανεξαρτησίας της, η σύστασή της με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και η θέσπιση ανωτάτου ορίου στη συμμετοχή του Δημοσίου.

3. Η εισαγωγή της ΤτΕ στο Χρηματιστήριο έγινε λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της, με κυβερνητική ενθάρρυνση και προφανή στόχο την ενίσχυση τόσο του κύρους του Χρηματιστηρίου όσο και της δικής της αξιοπιστίας (μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας που συνεπάγεται η αυξημένη λογοδοσία) ως Κεντρικής Τράπεζας. Ανάλογη επιλογή έγινε και για άλλες Κεντρικές Τράπεζες, από τις οποίες, όσον αφορά την Ευρωζώνη, διατηρούν σήμερα τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας εκείνες του Βελγίου (που είναι και εισηγμένη) και της Αυστρίας.

4. Το Καταστατικό της ΤτΕ (Ν. 3424/1927 όπως ισχύει) με σειρά βασικών διατάξεων καθιέρωσε και οριοθέτησε εξ αρχής το ρόλο της ως φορέα δημόσιων λειτουργιών, πράγμα που έχει, άλλωστε, επιβεβαιώσει, ήδη από το 1939, το Συμβούλιο της Επικρατείας.

5. Το πλαίσιο λειτουργίας της ΤτΕ συνδυάζει αρμονικά τη θεμελιώδη επιταγή της ανεξαρτησίας, που μάλιστα επαναβεβαιώθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 5Α΄του Καταστατικού), με το εύλογο αίτημα λογοδοσίας και ελέγχου.

6. Η λογοδοσία γίνεται τόσο προς την Βουλή όσο και προς την Κυβέρνηση (άρθρο 5Β΄του Καταστατικού), καταλαμβάνει δε όχι μόνο την άσκηση της νομισματικής πολιτικής αλλά και ολόκληρο το πεδίο της εποπτικής αρμοδιότητας της ΤτΕ. Ο δημόσιος μάλιστα έλεγχος, διασφαλιζόμενος με την παρουσία στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης εκπροσώπου της Πολιτείας, επεκτείνεται, επί θεμάτων νομιμότητας, σε πλήρη έλεγχο των στοιχείων της ΤτΕ (άρθρο 47 του Καταστατικού).

7. Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα της ανάληψης της μετοχικής πλειοψηφίας από το Δημόσιο, για το οποίο γίνεται και πρόσφατα λόγος, χρήζει στοιχειώδους προσοχής ότι το ισχύον ανώτατο όριο συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ (35%) δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο την πραγματική δυνατότητα ελέγχου του Δημοσίου στη Γενική Συνέλευση αυτής. Και τούτο διότι «Στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της ΤτΕ τα ΝΠΔΔ, οι Δημόσιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας ως και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που είναι μέτοχοι εκπροσωπούνται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας ή του υπό τούτων οριζομένου κοινού εκπροσώπου» (άρθρο 2 Ν. 2293/1953, όπως ισχύει). Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται καν να προσεγγίσει το προαναφερόμενο όριο του 35%, ελέγχει πανηγυρικά τη Γενική Συνέλευση της ΤτΕ. Πράγματι, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού των λοιπών μετόχων της ΤτΕ που ανήκουν στη γενική κυβέρνηση και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκπροσωπούνται από αυτό (περί το 35% σήμερα), το Δημόσιο συγκεντρώνει ποσοστό, το οποίο μπορεί να φθάσει το 70% περίπου επί του κεφαλαίου, χωρίς να χρειασθεί καμιά καταστατική ή νομοθετική μεταβολή αλλά με μόνη την εξάντληση του υπάρχοντος ορίου.

8. Στην πραγματικότητα, όπως αυτή επιβεβαιώνεται ανεξαιρέτως τις τελευταίες δεκαετίες, το Δημόσιο εκπροσωπεί και ψηφίζει με ποσοστό άνω του 95% επί των παρόντων στις Γενικές Συνελεύσεις της ΤτΕ, καθώς μάλιστα η μεγάλη διασπορά των μετοχών που ανήκουν στους ιδιώτες μετόχους της (ουδείς κατέχει ποσοστό υψηλότερο του 0,6%) δεν διευκολύνει την ουσιώδη, ποσοτικά, εκπροσώπησή τους στη Γενική Συνέλευση.

9. Άλλωστε, σύμφωνα με την πρόσφατη πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού της ΤτΕ, κανένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, πλην του Δημοσίου και των εκπροσωπούμενων από αυτό νομικών προσώπων, δεν έχει δικαίωμα ψήφου για μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ ανώτερο του 2%.

10. Τέλος, προς υπογράμμιση του θεσμικά κατοχυρωμένου στενού δεσμού μεταξύ ΤτΕ και Δημοσίου, ας αναφερθεί η από το Καταστατικό (άρθρο 71) προνομιακή θέση του τελευταίου κατά τη διανομή των κερδών της ΤτΕ, καθώς, μετά τον καταλογισμό των προβλέψεων και τη διανομή μερίσματος σε όλους τους μετόχους, στο πλαίσιο της οποίας το Δημόσιο μετέχει κατά το ποσοστό του, όλο το υπόλοιπο τμήμα των κερδών περιέρχεται σ' αυτό. Έτσι το Δημόσιο (χωρίς τα εκπροσωπούμενα από αυτό νομικά πρόσωπα) λαμβάνει συνολικά από τα κέρδη της ΤτΕ, ανεξάρτητα από το ποσοστό με το οποίο συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο, ποσοστό που κυμαίνεται περί τα 4/5 και που, ειδικώς για την παρελθούσα χρήση, ανήλθε στο 91% αυτών.

11. Προκύπτει, επομένως, με σαφήνεια ότι τα περί δήθεν ελέγχου της ΤτΕ από ιδιώτες, οι οποίοι - περιττόν να τονισθεί - είναι, σχεδόν στο σύνολό τους, φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με ελληνική, αντίστοιχα, υπηκοότητα ή έδρα, προβάλλονται αβασάνιστα και δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό γιατί στη Γενική Συνέλευση της ΤτΕ το Δημόσιο και οι μέτοχοι που υπάγονται στη γενική κυβέρνηση ελέγχουν, μέσω θεσμικής παρέμβασης που έχει γίνει ήδη προ εξηκονταετίας (Ν.2293/1953), ποσοστό που φθάνει εν τοις πράγμασι το 95%.

12. Πέραν δε τούτου πρέπει, ως εξίσου θεσμικά σημαντικό, να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, οι κρίσιμες, κατ' ανάθεση δημόσιας εξουσίας, αρμοδιότητες της ΤτΕ (νομισματική, εκδοτική, εποπτική) δεν ασκούνται καν μέσω των συλλογικών εταιρικών οργάνων, περιλαμβανομένης της Γενικής Συνέλευσης, αλλ' αποκλειστικά και μόνον από όργανα που έχουν διορισθεί με Πράξεις της Πολιτείας (Διοικητής, Υποδιοικητές, Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής) παντελώς αυτόνομα από το νομικό πρόσωπο της ΤτΕ.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΤτΕ έχει ήδη υποστεί, από την ίδρυσή της και ιδίως κατά την τελευταία δεκαπενταετία, ομαλή, σταδιακή προσαρμογή προς τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο άλλωστε έχει πιστοποιηθεί κατ' επανάληψη από την ΕΚΤ».

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

1) Οι μισθωτοί που απασχολούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και πραγματοποιούν τουλάχιστον 18 ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με την παρ.2 της Δ.Α.174/82, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 25 ημέρες κατά μήνα και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ο αριθμός αυτός μειώνεται ανάλογα.

2) Οι μισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με ημερήσια ωριαία απασχόληση πλέον του ½ του νομίμου ωραρίου που αντιστοιχεί σε 1 ώρα και 30 λεπτά, δηλαδή στο ½ της πλήρους καθημερινής απασχόλησης και οι μηνιαίες αποδοχές υπερβαίνουν το 25πλάσιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 25 ημέρες εργασίας και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, ο αριθμός αυτός μειώνεται ανάλογα.

3) Οι μισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με ημερήσια ωριαία απασχόληση κάτω του ½ του νομίμου ωραρίου, δηλαδή λιγότερες από 3 ώρες, και οι μηνιαίες αποδοχές είναι ίσες ή μικρότερες του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. τόσες ημέρες εργασίας όσες θα προκύψουν διαιρώντας το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 1ης ασφαλιστικής κλάσης και μέχρι 25 ημέρες συνολικά (Άρθρο 18 παρ.3 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α.).

Αν από την διαίρεση προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, θεωρούμενη ως πλήρης ημέρα εργασίας για την οποία ο ασφαλισμένος και ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κλάσης (Άρθρο 18 παρ.3 εδ.β' του Κ.Α. του Ι.Κ.Α.).

4) Οι μισθωτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας με ημερήσια ωριαία απασχόληση κάτω του ½ του νομίμου ωραρίου, δηλαδή επί χρόνο μικρότερο του 1/2 των 3 ωρών, και οι μηνιαίες αποδοχές είναι μεγαλύτερες του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια κατά μήνα και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, ο αριθμός αυτός μειώνεται ανάλογα.

5) Για τους μισθωτούς που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας λόγω μερικής απασχόλησης (Άρθρο 2 παρ.1 του Ν.2639/98), ο προσδιορισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται ως εξής:

α) Γίνεται προσδιορισμός των μηνιαίων αποδοχών βάσει του προγράμματος εργασίας (Ωρομίσθιο * ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης * 4,1666).

β) Προσδιορίζουμε το ύψος του ημερήσιου μισθού διαιρώντας το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών με τις ημέρες πραγματικής απασχόλησης μέσα σε συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο (μήνας). Το πηλίκο της διαίρεσης μας δίνει τον ημερήσιο μισθό (Άρθρο 18 παρ.3 εδ.α του Κ.Α. του Ι.Κ.Α.).

γ) Γίνεται σύγκριση μεταξύ του προκύπτοντος από την διαίρεση ημερήσιου μισθού με το ύψος του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Εάν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης διαιρούμε το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών με το ισχύον Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης. Εάν από την διαίρεση προκύπτει κλάσμα θεωρείται πλήρης ημέρα εργασίας (Άρθρο 18 παρ.3 εδ.β του Κ.Α. του Ι.Κ.Α.).

Εάν όμως ο ημερήσιος μισθός είναι μεγαλύτερος του Τ.Η. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης, τότε οι αναγνωριζόμενες ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. είναι τόσες όσες ακριβώς και οι ημέρες πραγματικής απασχόλησης.

Προσοχή: Σύμφωνα με τις οικείες Σ.Σ.Ε. η εβδομαδιαία απασχόληση των καθηγητών φροντιστηρίων είναι 6ήμερη και όχι 5νθήμερη και συνεπώς δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του Άρθρου 18 παρ.2 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. περί αναγνωρίσεως μιας επιπλέον ημέρας για κάθε τρεις ημέρες πλήρους απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως) αλλά ούτε και το Άρθρο 39 παρ.3 του Ν.1892/90 «περί μερικής απασχόλησης» και ως εκ τούτου η άποψη της Διοικήσεως του Ι.Κ.Α.-Δ/νσης Ασφάλισης (Εγγ. Α 32/606/22-12-88) περί του αντιθέτου, είναι ανεφάρμοστος.

Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται με βάση την Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας και του ωριαίου εβδομαδιαίου προγράμματος.

Οι «ξεχασμένοι» κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που μειώνουν το τελικό ποσό φόρου.

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

Άρθρo του

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Ημερομηνία ανάρτησης: 28.5.2012

Ι. Πρόλογος

Μιας και τα πρώτα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος θα αρχίζουν να καταφθάνουν σε λίγες μέρες και όπως είχαμε προβλέψει είναι αρκετά φουσκωμένα, κρίναμε απαραίτητο να θυμίσουμε σε όλους τους συναδέλφους τη χρησιμότητα συμπλήρωσης τεσσάρων κωδικών της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να μειωθεί – όπου δύναται βάσει του νόμου- το τελικό ποσό του φόρου.

Να σημειώσουμε ότι από την πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών (περισσότερες από 200.000 δηλώσεις έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα) το 65% αυτών είναι χρεωστικά, λόγω των σημαντικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται οι αυξήσεις των αντικειμενικών δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου, την κατάργηση του άρθρου 8 του ν.2238/1994 και τη μεταφορά όλων των δαπανών στο άρθρο 9 του ν.2238/1994 (με περικοπή και εκεί του ποσοστού μείωσης φόρου για τις δαπάνες). Η ίδια αναλογία χρεωστικών δηλώσεων θεωρούμε πως θα υπάρχει και στις επόμενες παρτίδες εκκαθαριστικών σημειωμάτων.

Οι περισσότεροι συνάδελφοι ίσως έχουν καταλάβει σε ποιους κωδικούς αναφερόμαστε. Κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να αναρωτιούνται ή να έχουν ξεχάσει τι συμπληρώνουμε στους κωδικούς αυτούς και ποια είναι η χρησιμότητα συμπλήρωσής τους.

Πρόκειται για τους κωδικούς 655-656 με τίτλο «Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 1-1-2012» και 693-694 με τίτλο «Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την 1-1-2012». Οι κωδικοί αυτοί βρίσκονται στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ε1 και συγκεκριμένα στον πίνακα 6 αυτού.

Μέσα από τη μικρή αυτή ανάλυση θα δούμε πότε συμπληρώνουμε τους εν λόγω κωδικούς και ποια είναι τα οφέλη από τη συμπλήρωσή τους.

ΙΙ. Κωδικοί 655 – 656 «Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 1-1-2012».

Από τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικ. έτους 2012, βλέπουμε τα εξής:

«Γράψτε το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώσατε για το 2011, αλλά που δεν υπάρχει την 1.1.2012. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά που θα συμπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε στους προηγούμενους πίνακες μειωμένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόμος».

Ανάλυση – ερμηνεία των κωδικών.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2238/1994, σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και πάνω, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 52 του ιδίου νόμου (λεπτομέρειες για το θέμα της αίτησης για μείωση της προκαταβολής φόρου έχουν δοθεί με την απόφαση ΠΟΛ.1270/26.11.2001).

Εκτός όμως από την αίτηση που μπορεί να υποβάλλει ο φορολογούμενος, η προκαταβολή του φόρου μπορεί να μειωθεί και κατά την εκκαθάριση της δήλωσης του φυσικού προσώπου, όταν συμπληρωθούν οι κωδικοί 655-656 (εφόσον φυσικά μειωθεί το εισόδημά του κατά ποσοστό 25% και πάνω).

Συνεπώς, όταν το εισόδημα ενός φυσικού προσώπου μειωθεί κατά ποσοστό 25% και άνω, μπορεί να συμπληρώσει τους κωδικούς αυτούς με το εισόδημα που δεν υπάρχει την 1.1.2012.

Παραδείγματα:

1. Έστω φορολογούμενος δήλωσε στον κωδικό 103 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών), το ποσό των 60.000,00 €. Το εισόδημα αυτό προκύπτει από την εκμίσθωση δυο κατοικιών και συγκεκριμένα από το ακίνητο «Α» με ετήσιο μίσθωμα 36.000,00 € και το ακίνητο «Β» με ετήσιο μίσθωμα 24.000,00 €. Όμως, τον Δεκέμβριο του 2011 το ακίνητο «Β» πουλήθηκε και κατά συνέπεια το εισόδημα από αυτό το ακίνητο δεν θα υπάρχει το έτος 2012.

Ο φορολογούμενος δεν έχει άλλα εισοδήματα.

Προκειμένου να μην υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για το εισόδημα που δεν υπάρχει την 1.1.2012, ο φορολογούμενος πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό 655 του εντύπου Ε1.

Πριν προβεί όμως στη συμπλήρωση του κωδικού αυτού, πρέπει να ελέγξει αν το εισόδημά του μειώθηκε κατά ποσοστό 25% και άνω, γιατί αν δεν ισχύει αυτό τότε η συμπλήρωση του κωδικού 655 δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα κατά την εκκαθάριση της δήλωσης.

Έχουμε:

Εισόδημα που δηλώθηκε = 60.000,00.

Εισόδημα που δεν υπάρχει την 1.1.2012 = 24.000,00.

Έλεγχος για το αν υπάρχει μείωση του εισοδήματος άνω του 25% ή όχι:

60.000,00 (δηλωθέν εισόδημα) – 24.000,00 (εισόδημα που δεν υπάρχει την 1.1.2012).

Για να βρούμε σε τι ποσοστό ανέρχεται η ανωτέρω μείωση του εισοδήματος, κάνουμε τους ακόλουθους υπολογισμούς:

(24.000,00 / 60.000,00) Χ 100 = 40%.

Συνεπώς, η μείωση του εισοδήματος είναι 40% (άρα μεγαλύτερη του 25% που ορίζει ο νόμος), οπότε μπορεί ο φορολογούμενος να συμπληρώσει τον κωδικό 655.

Προσοχή: Τι ποσό θα συμπληρώσει στον κωδικό 655;

Το ποσό που θα αναγράψει πρέπει να είναι μειωμένο κατά τις εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. 5% ως απόσβεση, λοιπές δαπάνες για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους).

Συνεπώς, στο παράδειγμά μας επειδή το εισόδημα από το ακίνητο που πωλήθηκε ήταν 24.000,00, το ποσό που θα αναγράψει ο φορολογούμενος στον κωδικό 655 είναι 22.800,00 [24.000,00 Χ 5% (απόσβεση) = 1.200,00, άρα 24.000,00 – 1.200,00 = 22.800,00 ].

Αναγράφοντας το παραπάνω ποσό στον κωδικό 655 δε θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για το ποσό που έχουμε αναγράψει στον κωδικό αυτόν (22.800,00) και το τελικό ποσό φόρου θα ανέλθει στα 21.519,40 €. Αν δεν είχε συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός το τελικό ποσό φόρου θα ήταν 25.079,00 €, άρα θα υπάρχει μια ωφέλεια της τάξης των 3.559,60 € (με την παραδοχή ότι έχει αναγραφεί το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων για οικογενειακές δαπάνες στον κωδικό 049 και ότι δεν είχε καμία άλλη δαπάνη, τεκμαρτή ή πραγματική).

2. Έστω φορολογούμενος δήλωσε στον κωδικό 103 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών), το ποσό των 20.000,00 € το οποίο αποτελεί και το μοναδικό του εισόδημα για το έτος 2011. Το εισόδημα αυτό προκύπτει από την εκμίσθωση μιας κατοικίας η οποία όμως πωλήθηκε στο τέλος του 2011 και κατά συνέπεια το εισόδημα από αυτό το ακίνητο δεν θα υπάρχει το έτος 2012. Επίσης, ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει στον κωδικό 151 το ποσό των 1.000,00 για ασφάλιστρα πυρός του ακινήτου.

Λόγω του ότι ο φορολογούμενος δεν έχει άλλα εισοδήματα δεν χρειάζεται να ελέγξει αν η μείωση του εισοδήματος είναι μεγαλύτερη του 25%, αφού η μείωση του είναι 100%.

Προσοχή: Τι ποσό θα συμπληρώσει στον κωδικό 655;

Το ποσό που θα αναγράψει πρέπει να είναι μειωμένο κατά τις εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος (5% ως απόσβεση και επίσης για τη δαπάνη που κατέβαλε για ασφάλιστρα πυρός).

Ειδικότερα, το ποσό που πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 655 προκύπτει από τους κάτωθι υπολογισμούς:

α) Υπολογισμός απόσβεσης: 20.000,00 Χ 5% = 1.000,00, άρα 20.000,00 – 1.000,00 = 19.000,00.

β) Επειδή έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 151, σύμφωνα με τον νόμο από το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτει ποσοστό μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) της δαπάνης για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς κ.λπ. (βλ. παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.2238/1994).

Το 40% του εισοδήματος είναι: 20.000,00 Χ 40% = 8.000,00. Η δαπάνη που ανέγραψε ο φορολογούμενος στον κωδικό 151 είναι όπως αναφέραμε 1.000,00, άρα θα πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό.

Σε συνδυασμό με τα α) και β) το ποσό που πρέπει να αναγράψουμε στον κωδικό 655 είναι: 19.000,00 – 1.000,00 = 18.000,00.

Αναγράφοντας το παραπάνω ποσό στον κωδικό 655 δε θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για το ποσό που έχουμε αναγράψει στον κωδικό αυτόν (18.000,00) και το τελικό ποσό φόρου θα ανέλθει στα 2.541,50 €. Αν δεν είχε συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός το τελικό ποσό φόρου θα ήταν 3.828,50 €, άρα θα υπάρχει μια ωφέλεια της τάξης των 1.287,00 € (με την παραδοχή ότι έχει αναγραφεί το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων για οικογενειακές δαπάνες στον κωδικό 049 και ότι δεν είχε καμία άλλη δαπάνη, τεκμαρτή ή πραγματική).

Σημειώσεις: α) Στα παραδείγματά μας κατά τον υπολογισμό του τελικού ποσού φόρου που πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος, δεν έχει ληφθεί υπόψη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για την επιβολή της οποίας όπως είναι γνωστό, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (βλ. παρ. 2 άρθρου 29 ν. 3986/2011).

β) Στα ανωτέρω παραδείγματα αν δεν είχε συμπληρωθεί ο κωδικός 655, η προκαταβολή φόρου που θα υπολογιζόταν και για το εισόδημα που δεν υπάρχει την 1.1.2012, θα συμψηφιζόταν με τον κύριο φόρο στη δήλωση του οικ. έτους 2013, όμως σε μια περίοδο που η έλλειψη ρευστότητας μαστίζει τα Ελληνικά νοικοκυριά, η πληρωμή φέτος ενός σεβαστού ποσού (ως προκαταβολή) που θα συμψηφιστεί του χρόνου, αποτελεί σημαντικό πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Λοιπές διευκρινίσεις

Εκτός από τις περιπτώσεις πώλησης ακινήτου, ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες, όπως για παράδειγμα διακοπή ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επικαρπίας ακινήτου κ.λπ.

Να σημειώσουμε εδώ ότι σε περιπτώσεις που ένα μισθωμένο ακίνητο δεν μεταβιβάστηκε (πώληση κ.λπ.) αλλά παρέμεινε κενό για κάποιο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα μισθωμένο για το πρώτο εξάμηνο του 2011 και κενό το δεύτερο εξάμηνο του ιδίου έτους), τα μισθώματα του πρώτου εξαμήνου δεν μπορούν να αναγραφούν στον κωδικό 655, διότι αυτό το εισόδημα παύει να υπάρχει περιστασιακά (μελλοντική ενοικίαση) και όχι οριστικά (πώληση ή μεταβίβαση).

ΙΙΙ. Κωδικοί 693 – 694 «Ποσό ετήσιας δαπάνης που δεν υπήρχε την 1-1-2012»

Από τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικ. έτους 2012, βλέπουμε τα εξής:

«Γράψτε το ποσό της ετήσιας συνολικής αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2012, εφόσον αυτό το ποσό το έχετε αναγράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση μεταβίβασης μέσα στο έτος κάποιου ακινήτου από αυτά για τα οποία υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη, το ποσό αυτής θα υπολογιστεί χειρόγραφα και θα αναγραφεί στους κωδικούς αυτούς από τον ίδιο τον φορολογούμενο».

Ανάλυση – ερμηνεία των κωδικών.

Αυτά που αναφέραμε για τους κωδικούς 655-656, ισχύουν και για τους κωδικούς αυτούς. Η συμπλήρωση όμως των κωδικών 693-694 έχει νόημα μόνο όταν ο φορολογούμενος φορολογείται βάσει των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών ή βάσει δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του ν. 2238/1994).

Στους κωδικούς αυτούς θα γραφεί το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που δεν υπάρχει την 1.1.2012, π.χ. γιατί πουλήθηκε το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή το σκάφος αναψυχής κ.λπ..

Παραδείγματα:

1. Έστω φορολογούμενος (άγαμος) δήλωσε ως κύρια κατοικία στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, ένα ακίνητο επιφανείας 250 τ.μ., στον τρίτο όροφο. Το ακίνητο αυτό του ανήκει κατά ποσοστό 100% πλήρους κυριότητας και το ιδιοχρησιμοποίησε για 12 μήνες. Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη των 2.800,00 €.

Το δηλωθέν εισόδημά του για το έτος 2011 ήταν 7.000,00 € από μισθωτές υπηρεσίες. Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης βάσει της κύριας κατοικίας του ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 € και το ελάχιστο ποσό αντικειμενικής δαπάνης βάσει της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00. Συνεπώς η συνολική αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου είναι 27.600,00 € (24.600,00 + 3.000,00). Επειδή το εισόδημα βάσει των αντικειμενικών δαπανών είναι μεγαλύτερο από το ποσό των πραγματικών εισοδημάτων του, θα φορολογηθεί βάσει αντικειμενικών δαπανών, ήτοι για το ποσό των 27.600,00 €.

Το ανωτέρω ακίνητο όμως ο φορολογούμενος το μεταβίβασε με γονική παροχή στην κόρη του στις 25/12/2011.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει βάσει της κατοικίας αυτής, δεν θα υπάρχει την 1/1/2012 για τον φορολογούμενο, μιας και το ακίνητο έχει ήδη μεταβιβαστεί στο τέλος του χρόνου.

Συνεπώς, ο φορολογούμενος μπορεί να αναγράψει στον κωδικό 693 το ποσό των 24.600,00 το οποίο όπως ήδη αναφέραμε θα το υπολογίσει μόνος του.

Αναγράφοντας το παραπάνω ποσό στον κωδικό 693 δε θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για το ποσό που έχουμε αναγράψει στον κωδικό αυτόν (24.600,00) και το τελικό ποσό φόρου θα ανέλθει στα 4.747.83 €. Αν δεν είχε συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός το τελικό ποσό φόρου θα ήταν 6.944,00 €, άρα θα υπάρχει μια ωφέλεια της τάξης των 2.196,17 €.

2. Έστω φορολογούμενος (άγαμος) αγόρασε ένα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. αξίας 15.000,00€ στις 5.1.2011, 1.800 κυβικών εκατοστών και το ανέγραψε στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1. Το ποσό της αγοράς το ανέγραψε στον κωδικό 719 της δήλωσης.

Υποθέτουμε ότι ο φορολογούμενος δεν είχε άλλα εισοδήματα το έτος 2011. Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης του αυτοκινήτου (για τους 12 μήνες που το είχε στην κυριότητά του) ανέρχεται στο ποσό των 7.600,00 €, το ποσό της δαπάνης απόκτησης του αυτοκινήτου όπως ήδη αναφέραμε ήταν 15.000,00 € και το ελάχιστο ποσό αντικειμενικής δαπάνης βάσει της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00.

Συνεπώς η συνολική αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου είναι 25.600,00 € (7.600,00 + 15.000,00 +3.000,00). Επειδή δεν υπάρχουν δηλωθέντα εισοδήματα, θα φορολογηθεί βάσει αντικειμενικών δαπανών, ήτοι για το ποσό των 25.600,00 €. Να σημειώσουμε ότι δεν μπορούσε να προβεί σε ανάλωση κεφαλαίων από το παρελθόν διότι είχε χρησιμοποιήσει ολόκληρο το απόθεμα που είχε σχηματιστεί στην περσινή του δήλωση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό της δαπάνης απόκτησης του αυτοκινήτου, δεν θα υπάρχει την 1/1/2012 για τον φορολογούμενο. Συνεπώς, ο φορολογούμενος μπορεί να αναγράψει στον κωδικό 693 το ποσό των 15.000,00.

Αναγράφοντας το παραπάνω ποσό στον κωδικό 693 δε θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου για το ποσό που έχουμε αναγράψει στον κωδικό αυτόν (15.000,00) και το τελικό ποσό φόρου θα ανέλθει στα 4.689,95 €. Αν δεν είχε συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός το τελικό ποσό φόρου θα ήταν 5.921,00 €, άρα θα υπάρχει μια ωφέλεια της τάξης των 1.051,05 €.

Σημειώσεις: α) Στα παραδείγματά μας κατά τον υπολογισμό του τελικού ποσού που πρέπει να πληρώσει ο φορολογούμενος, δεν έχει ληφθεί υπόψη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για την επιβολή της οποίας όπως είναι γνωστό, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Το τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε. (βλ. παρ. 2 άρθρου 29 ν. 3986/2011).

β) Στα ανωτέρω παραδείγματα αν δεν είχε συμπληρωθεί ο κωδικός 693, η προκαταβολή φόρου που θα υπολογιζόταν και για τη δαπάνη που δεν υπάρχει την 1.1.2012, θα συμψηφιζόταν με τον κύριο φόρο στη δήλωση του οικ. έτους 2013, όμως σε μια περίοδο που η έλλειψη ρευστότητας μαστίζει τα Ελληνικά νοικοκυριά, η πληρωμή φέτος ενός σεβαστού ποσού (ως προκαταβολή) που θα συμψηφιστεί του χρόνου, αποτελεί σημαντικό πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

IV. Επίλογος

Με αφορμή τη μικρή ανάλυση που παραθέσαμε, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή αναγραφή αριθμών σε κουτάκια ενός εντύπου. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου Ε1 προϋποθέτει επαρκή γνώση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και σε πολλές περιπτώσεις τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη συμπλήρωση του μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από φοροτεχνικούς που έχουν ενδιατρίψει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η επιφανειακή αντιμετώπιση κάποιων περιπτώσεων μπορεί να οδηγήσει σε ένα φουσκωμένο εκκαθαριστικό. Φαινομενικά απλές περιπτώσεις συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων στην πορεία αποδεικνύονται ιδιαιτέρως πολύπλοκες και δυστυχώς η λάθος αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων είναι μη αναστρέψιμη τις περισσότερες φορές.

Η άποψή μας είναι ότι όποιος ασχολείται με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων αφενός πρέπει να δείχνει τη δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξή της, αφετέρου θα πρέπει να μελετάει συνεχώς τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Τέλος, επειδή οι αλλαγές στη φορολογία είναι καταιγιστικές, συνιστούμε σε όσους ιδιώτες συμπληρώνουν μόνοι τους τη φορολογική τους δήλωση, να ζητούν απαραιτήτως τη συνδρομή των φοροτεχνικών ώστε να αποφεύγονται λάθη ή παραλείψεις.

πηγη 

Καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων:

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

· Μέχρι την 25η Ιουνίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

· Μέχρι την 28η Ιουνίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

· Μέχρι την 1η Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

· Μέχρι την 4η Ιουλίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0

σύμφωνα με την ΠΟΛ.1090/2010

Κατάργηση της μείωσης 22% στους κατώτατους μισθούς θέλει ο ΣΕΒ

Γράφτηκε από τον/την off on . Posted in Eιδήσεις-Άρθρα

Επαναφορά της μετενέργειας ζητά με επιστολή του ο Δ. Δασκαλόπουλος

Κατάργηση της μείωσης 22% στους κατώτατους μισθούς και της μετενέργειας βάζει στο «τραπέζι» της συζήτησης ο ΣΕΒ με επιστολή του προς τους κοινωνικούς εταίρους.

Ταυτόχρονα όμως, ο ΣΕΒ ζητεί να συζητηθούν προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο μη μισθολογικό κόστος, αλλά και για την προσαρμογή του μέσου κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ο Δ. Δασκαλόπουλος πρότεινε να συζητηθούν προτάσεις:

-για την άρση των εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, που υπέρμετρα επιβαρύνουν το μη μισθολογικό κόστος και οδηγούν σε συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας και αύξησης της ανεργίας και

-το ζήτημα της προσαρμογής του μέσου κόστους εργασίας σε επιχειρήσεις που σήμερα κινδυνεύουν από την οξυνόμενη κρίση, με έμφαση στις «ευγενείς» συμβάσεις που προβλέπουν αμοιβές από 20% έως και 100% πάνω από τη συλλογική σύμβαση του 2010.

Στην ίδια επιστολή ο ΣΕΒ δηλώνει έτοιμος να προωθήσει μέτρα, όπως η κατάργηση της πρόσφατης μείωσης κατά 22% του κατώτατου μισθού και την επαναφορά της παράτασης ισχύος των συλλογικών συμβάσεων (μετενέργεια) από τους 3 στους 6 μήνες από τη λήξη τους, όπως ίσχυε προηγουμένως.

Ο κ. Δασκαλόπουλος έστειλε δεύτερη επιστολή προς τον υπ. Εργασίας, κ. Ρουπακιώτη, ενημερώνοντας για την πρωτοβουλία-πρόσκληση του ΣΕΒ προς τους κοινωνικούς εταίρους.

Πηγή: Newsbeast.gr