Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Γράφτηκε από τον/την Ανδρέας Ρουφικτός on . Posted in Επιχορηγήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες,καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος.                                                                                                                                           Τηλ.: 210.957.2002                                                                                                                                                                                                                                                             Κίν.: 6932215558                                                                                                                                                                                                                                                                     E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Εκδούσα αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2013
Συνολική δαπάνη: 456 εκατ. ευρώ

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1998/2006 και 800/2008).

Περιφέρειες: Όλη η Ελλάδα

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων (υφιστάμενες ή νέες - υπό σύσταση):

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:

 • να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του παρόντος Οδηγού)
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το Πρόγραμμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

 • να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού)
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
 • οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης
 • να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του παρόντος Οδηγού)
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξΆ αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
 • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση επιχείρηση.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων, αθροιστικά, απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ' αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Εµπορική επιχείρηση που έχει δραστηριότητα λιανικό εµπόριο, πριν
την υποβολή της πρότασης θα αποκτήσει επιλέξιµο ΚΑ∆ χονδρικού
εµπορίου και θέλει να συµµετάσχει στο πρόγραµµα ενισχύοντας της
δραστηριότητα του χονδρικού εµπορίου. Είναι επιλέξιµη; Αν ναι πώς
γίνεται ο διαχωρισµός των επιλέξιµων δαπανών που αφορούν στο
χονδρικό εµπόριο;
Απάντηση: Για την παραπάνω περίπτωση αλλά και γενικά για ανάλογες
περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ή αποκτήσουν µεικτή δραστηριότητα (µε
επιλέξιµους και µη επιλέξιµους κωδικούς) θα πρέπει το σύνολο των δαπανών να
αφορά αποκλειστικά και µόνο στις προτεινόµενες επιλέξιµες δραστηριότητες.
Συνεπώς δαπάνες που δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ή θα διαπιστωθεί είτε
κατά την αξιολογική διαδικασία, είτε κατά τον έλεγχο της επένδυσης ότι
εξυπηρετούν ή δύναται να εξυπηρετήσουν και µη επιλέξιµη δραστηριότητα
θεωρούνται µη επιλέξιµες και περικόπτονται.


2. Επιχείρηση που λειτουργεί νόµιµα και µε επιλέξιµο ΚΑ∆, µπορεί να
πραγµατοποιήσει δαπάνες σε δύο (2) διαφορετικούς χώρους υλοποίησης,
οι οποίοι θα είναι νόµιµα δηλωµένοι στην επιχείρηση (π.χ. Έδρα, και
υποκατάστηµα);
Απάντηση: Ναι µε την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικοί τόποι υλοποίησης είναι
εντός της ίδιας περιφέρειας και πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων – όρων
του οδηγού.


3. Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις, αυτές πρέπει να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους Κ.Α.∆.
πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Επιχείρηση που
δραστηριοποιείται σε µη επιλέξιµούς Κ.Α.∆. έχει δικαίωµα υποβολής να
κάνει προσθήκη επιλέξιµου Κ.Α.∆. την 01/02/2013; Σε ποια κατηγορία
επιχειρήσεων θα ταξινοµηθεί; Στις υφιστάµενες ή στις νέες;
Απάντηση: Η επιχείρηση είναι επιλέξιµη, εφόσον διαθέτει τον επιλέξιµο ΚΑ∆ πριν
την υποβολή της πρότασης. Όσον αφορά την κατηγορία στην οποία εντάσσεται,
σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής υφιστάµενες είναι οι επιχειρήσεις που µέχρι τις
31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας. Άρα αν µέχρι τις 31/12/2011 η επιχείρηση
έχει δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον
δωδεκάµηνης διάρκειας (ανεξαρτήτως ΚΑ∆), τότε θα υποβάλει ως υφισταµένη
(κατηγορία 1). Εάν δεν πληρείται αυτό το κριτήριο τότε θα υποβάλει στην
κατηγορία των νέων - υπό σύσταση επιχειρήσεων.


4. Επιχείρηση που διαθέτει δύο επιλέξιµους ΚΑ∆ (κύρια δραστηριότητα
και δευτερεύουσα) σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες, σύµφωνα µε τον
οδηγό πρέπει να επιλέξει ένα ΚΑ∆ για να υποβάλλει αίτηση ή µπορεί να
υποβάλει και για τους δύο ΚΑ∆; Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά
αποκλειστικά σε µία θεµατική ενότητα. Άρα η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει
ΚΑ∆ για την υποβολή της πρότασης. Σε περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή
περισσότερων ΚΑ∆, όλοι οι δηλούµενοι προς ενίσχυση ΚΑ∆ πρέπει να ανήκουν
στην ίδια Θεµατική Ενότητα.


5. Στο παράρτηµα ΙΙ Επιλέξιµοι ΚΑ∆ τι σηµαίνει η κωδικοποίηση Α, Β και
Γ που είναι καταγεγραµµένη στον πίνακα ανά ΚΑ∆ και ανά Περιφέρεια;
Απάντηση: Τα στοιχεία Α,Β και Γ, ανά ΚΑ∆ και Περιφέρεια που υπάρχουν στο
Παράρτηµα ΙΙ, αναφέρονται στο υποκριτήριο 3.4 για την αξιολόγηση της
Περιφερειακότητας του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου (βλ. Παράρτηµα XIII
«Αρµόδια όργανα και διαδικασία αξιολόγησης». Αποτελούν δηλαδή, δείκτη της
Συνάφειας του κάθε ΚΑ∆ µε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εκάστοτε
Περιφέρειας και η βαθµολογία καθορίζεται ως εξής:
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Α, βαθµός = 1
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Β, βαθµός = 0,8
ΚΑ∆ περιφερειακής προτεραιότητας Γ, βαθµός = 0,2
Σηµειώνεται ότι η συνάφεια των ΚΑ∆ µε τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες των
Περιφερειών, καθορίστηκε από τις Περιφερειακές Αρχές.


6. Μπορεί να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο από υφιστάµενη επιχείρηση
σε δύο διαφορετικούς επιλέξιµους KA∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας; Εάν
ναι µπορεί να συµπεριλάβει δαπάνες και για τους δύο ΚΑ∆;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον οδηγό, µπορεί να υποβληθεί επενδυτική πρόταση σε
ένα ή περισσότερους επιλέξιµους ΚΑ∆ της ίδιας Θεµατικής Ενότητας. Το
επενδυτικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει δαπάνες για όλους τους προς ενίσχυση
επιλέξιµους ΚΑ∆.


7. Στην κατηγορία δαπανών 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων
Χώρος συµπεριλαµβάνεται η ανέγερση κτιρίων;
Απάντηση: Στην κατηγορία δαπανών 1 συµπεριλαµβάνεται η ανέγερση /
επέκταση κτιρίων, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του οδηγού και οι
προϋποθέσεις που τίθενται για την επιλεξιµότητα των δαπανών στο Παράρτηµα
VII.


8. Είναι επιλέξιµη η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ψυκτικού θαλάµου
σε φορτηγό στην κατηγορία ∆απάνης Μηχανήµατα και εξοπλισµός;
Επισηµαίνεται ότι η αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού (ψυκτικός
θάλαµος), γίνεται από ξεχωριστό προµηθευτή και δεν αποτελεί αγορά
οχήµατος που περιλαµβάνει ψυκτικό θάλαµο.
Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιµη δαπάνη η αγορά και η εγκατάσταση ψυκτικού
θαλάµου σε όχηµα στην κατηγορία ∆απάνης Μηχανήµατα και Εξοπλισµός, εφόσον
απαιτείται και εξυπηρετεί τη δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία έχει
υποβάλει πρόταση. Επισηµαίνεται ότι το φορτηγό θα πρέπει να ανήκει στη
κυριότητα της επιχείρησης και ο ψυκτικός θάλαµος να είναι καινούργιος και
αµεταχείριστος


9. Τα τιµολόγια είναι επιλέξιµα µετά την ηµεροµηνία Προκήρυξης του
Προγράµµατος για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισµό De
minimis και µετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης για τις δαπάνες
οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό. Τα δελτία
αποστολής εάν είναι προγενέστερα είναι επιλέξιµα; Απάντηση: Η έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού (π.χ. προκαταβολή, ∆ελτίο
Αποστολής κλπ) πριν την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών καθιστά
αυτόµατα το συνδεδεµένο παραστατικό αγοράς µη επιλέξιµο και κατά συνέπεια και
τη δαπάνη µε την οποία συνδέεται, καθώς και το σύνολο του επιχειρηµατικού
σχεδίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών.


10. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές προβολής (spot) είναι
επιλέξιµες στις δαπάνες προβολής;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα VΙΙ του Οδηγού δεν αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
11. Τα µηχανήµατα έργου (αυτοκινούµενα οχήµατα για την εκτέλεση
τεχνικού έργου πχ εκσκαφείς) είναι επιλέξιµα; Αν ναι λογίζονται ως
εξοπλισµός ή ως µεταφορικά µέσα;
Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιµα εφόσον απαιτούνται και εξυπηρετούν τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, για την οποία έχει υποβάλει πρόταση.
Περιλαµβάνονται στην κατηγορία «Μηχανήµατα - Εξοπλισµός παραγωγής – Λοιπός
Εξοπλισµός».


12. Είναι επιλέξιµη η αντικατάσταση ή αγορά επαγγελµατικών αυτοκίνητων
και σε ποιες Θεµατικές Ενότητες;
Απάντηση: Στο Παράρτηµα VII περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιµες δαπάνες
ανά θεµατική ενότητα του προγράµµατος. Τα µεταφορικά µέσα είναι κατηγορία
επιλέξιµων δαπανών και στις τρεις θεµατικές ενότητες. Πρόκειται για προµήθεια
µεταφορικών µέσων επαγγελµατικής χρήσης, σχετικής µε τη δραστηριότητα της
επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα.


13. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν στην αύξηση κλινών στα
τουριστικά καταλύµατα;
Απάντηση: Είναι επιλέξιµες αρκεί να προσκοµιστεί, µεταξύ άλλων, κατά τον
τελικό έλεγχο ανανεωµένο Σήµα Λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα στις περιοχές
ΟΠΑΑΧ οι επενδύσεις στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση
δυναµικότητας (µε προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση) χρηµατοδοτούνται
αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισµού
600.000€.


14. Στις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν διευθυντικό προσωπικό για τη
βαθµολόγηση των κριτηρίων 1.3, 1.4 και 1.5 θα ληφθούν υπόψη τα
στοιχεία των µετόχων –εταίρων- ιδιοκτητών;
Απάντηση: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα XIIΙ, όσον αφορά τα κριτήρια 1.3 και 1.4
βαθµολογείται το επίπεδο εκπαίδευσης και η εµπειρία αντίστοιχα του επικεφαλής
διευθυντή ή αντίστοιχου στελέχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διευθυντικό
προσωπικό, θα ληφθούν υπόψη τα στοιχεία ενός από τους µετόχους – εταίρους ή
του ιδιοκτήτη. Το κριτήριο 1.5 αναφέρεται στο σύνολο των εργαζοµένων και των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.


15. Στο υποκριτήριο 3.2, δύο από τα πέντε στοιχεία βαθµολογίας µε
συντελεστή 0,2 έκαστο αναφέρονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του
τοµέα της µεταποίησης (Απλή εγκατάσταση νέων πιο σύγχρονων
µηχανηµάτων και Αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας). Για τουςλοιπούς κλάδους πως θα εξαχθεί η βαθµολογία σε αυτά; Θα πάρουν 0 ή
επειδή δεν µπορούν να βαθµολογηθούν θα πάρουν το 0,2;
Απάντηση: Η έννοια των νέων πιο σύγχρονων µηχανηµάτων δεν εξαντλείται στα
καθαρά παραγωγικά µεταποιητικά µηχανήµατα. Μπορεί π.χ. για µια επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στο εµπόριο να αναφέρεται στην εγκατάσταση ενός νέου
σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου, λογισµικού κ.α.


16. Στις εµπορικές επιχειρήσεις και παροχής υπηρεσιών τι θεωρείται
βασικός εξοπλισµός προκειµένου να εξαχθεί η βαθµολογία στο
υποκριτήριο 1.2;
Απάντηση: Βασικός εξοπλισµός νοείται ο εξοπλισµός εκείνος ο οποίος είναι
απαραίτητος για την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας (π.χ. ράφια,
ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα) ή την παροχή της υπηρεσίας (π.χ.
εργαλεία, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, µηχανήµατα έργου).


17. Εξετάζεται ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής κατά την
υποβολή της πρότασης;
Απάντηση: Ο τρόπος κάλυψης της ιδιωτικής συµµετοχής δεν εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση της πρότασης. Κατά τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών
αποδεικνύεται µε την εξόφληση των σχετικών παραστατικών, σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο 8.2, σελ. 18 του Οδηγού.


18. Η ύπαρξη άδειας καταλληλότητας και σήµα λειτουργίας ΕΟΤ
(ξενοδοχεία) απαιτείται και για τις υπό σύσταση εταιρείες, ή δεν
εξετάζεται στην υποβολή αίτησης;
Απάντηση: Κατά την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η ύπαρξη άδειας
καταλληλότητας και σήµα λειτουργίας ΕΟΤ για τις υπό σύσταση εταιρίες. Στον
φάκελο υποβολής θα πρέπει να συµπεριληφθεί η Υπεύθυνη ∆ήλωση των 21
σηµείων, ένα εκ των οποίων δεσµεύει τον φορέα ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί
νόµιµα. Σύµφωνα µε το Κεφ. 14 του Οδηγού και το Παράρτηµα ΧVΙ, κατά τον
έλεγχο ολοκλήρωσης της επένδυσης απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας
εν ισχύ, ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που
προµηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση
που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιµη η εν ισχύ άδεια
λειτουργίας, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να προσκοµισθεί η υποβληθείσα στον
αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης / ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωµένη άδεια
είναι υποχρεωτικό να προσκοµισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο µέχρι και έξι (6)
µήνες από την ολοκλήρωση του έργου.


19. Τα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε3, Ε7 κ.λ.π. που ζητούνται ως
δικαιολογητικά υποβολής θα πρέπει να είναι ακριβή αντίγραφα των
θεωρηµένων στην αρµόδια ∆ΟΥ; Αυτά που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά
είναι αποδεκτά;
Απάντηση: Όλα τα φορολογικά έντυπα που προσκοµίζονται θα πρέπει να
αποδεικνύεται τεκµηριωµένα ότι είναι αυτά που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια
∆ΟΥ.
• Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ σε έντυπη µορφή θα
πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο το οποίο να φέρει το όνοµα και την
υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου της ∆ΟΥ. • Σε περίπτωση που η υποβολή των ανωτέρω εντύπων έχει γίνει ηλεκτρονικά
θα πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση µαζί
µε το αποδεικτικό επιτυχούς καταχώρησης.
• Σε περίπτωση που η υποβολή στην αρµόδια ∆ΟΥ έγινε σε έντυπη µορφή
αλλά όταν παρελήφθησαν τα έντυπα αυτά δεν υπογράφηκε η παραλαβή
τους από τον αρµόδιο υπάλληλο, θα πρέπει να υποβληθεί ως δικαιολογητικό
το αντίγραφο των εντύπων που υποβλήθηκαν στην ∆ΟΥ καθώς και
αντίγραφο του εκκαθαριστικού.
• Σε περίπτωση που η υποβολή των φορολογικών εντύπων στην αρµόδια ∆ΟΥ
έγινε µέσω λογιστή και τα φορολογικά έντυπα δεν έχουν αντίστοιχη
υπογραφή παραλαβής θα πρέπει να υποβληθεί µαζί µε το αντίγραφο αυτών
και αντίγραφο της λίστας που κατέθεσε ο λογιστής στην αρµόδια ∆ΟΥ η
οποία να φέρει το όνοµα και την υπογραφή του παραλαβόντα υπαλλήλου
της ∆ΥΟ ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού.


20. Εταιρεία ΑΕ παροχής υπηρεσιών έχει µια χρήση από 7/2/11 µέχρι
31/12/11 και µια από 1/1/12 µέχρι 31/12/12. Μπορεί να υποβάλλει
πρόταση στη δράση;
Απάντηση: Σύµφωνα µε τον Οδηγό υφιστάµενες είναι οι επιχειρήσεις που µέχρι
τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας. Συνεπώς η παραπάνω επιχείρηση µπορεί να
υποβάλει πρόταση στην κατηγορία των νέων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΔΩ